Condicions Client VIP

El Client VIP, d’ara en endavant VIP es regeix per les normes i condicions contingudes en aquest Reglament i les que d’ara endavant s’estableixin. La utilització del servei VIP implica la recepció i plena acceptació del Reglament, sense perjudici de possibles modificacions futures, conseqüència de nous serveis incorporats.

El VIP està autoritzat per efectuar compres i obtenir serveis a la botiga online https://shop.elsilu.cat/ i a la botiga física ubicada a c/ Galícia, 13 08700 Igualada.  Si les condicions d’ús del VIP per a un nou establiment fossin diferents de les generals establertes en el Reglament es comunicaran al Titular en la mateixa forma que es determina en el present document.

El VIP pot gaudir d’un 5% fixe de descompte en tots els productes, així com d’ofertes i avantatges puntuals.

El VIP tindrà un compte de client on es reflectiran les operacions que es realitzin. L’import de les compres es liquidarà segons els processos a través de la plataforma en línia i les condicions estaran subjectes a les condicions generals de venda a què es pot accedir al següent enllaç: https://shop.elsilu.cat/condicions -generals /

El VIP té durada indefinida. El titular pot renunciar a l’ús d’aquest, comunicant la seva decisió a través del Centre de Privacitat accedint a la següent url: https://shop.elsilu.cat/centre-de-privacitat/, sense perjudici del compliment de totes les obligacions contretes fins a la data. Així mateix, i al tractar-se d’un contracte de durada indefinida, en circumstàncies normals El Silu podrà cancel·lar el servei durant la seva vigència, comunicant-ho a l’usuari amb un preavís de 15 dies, procedint a la modificació del perfil d’usuari de client VIP a client normal sense els avantatges corresponents. En circumstàncies justificades l’usuari podrà ser suspès dels seus serveis relacionats amb el VIP de forma immediata i sense preavís.

L’Usuari VIP accepta rebre informació relativa al seu compte i altres continguts de caràcter comercial sobre ofertes, promocions i activitats d’El Silu. L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del servei, prenent les degudes precaucions per garantir la seva seguretat. Així mateix haurà de notificar immediatament a L’Silu l’ús sota suplantació d’identitat, operacions no autoritzades per ell, així com qualsevol errada que pogués produir-se en la gestió del seu compte.

El Silu respondrà només del principal carregat, quan tal càrrec sigui conseqüència d’un mal funcionament de l’equip o instal·lacions que el Silu hagi autoritzat, llevat del supòsit d’avaria tècnica detectable per l’usuari VIP. La responsabilitat del Silu quedarà extingida, en la mesura que l’usuari VIP hagi contribuït a la producció de l’avaria.

La impossibilitat d’ús dels avantatges VIP o la demora que pogués produir-se per avaria, accident, fallada mecànica o qualsevol altra contingència aliena a la voluntat del Silu, que afecti els dispositius en què l’usuari hagi utilitzat, no determina responsabilitat alguna per a El Silu.

El domicili amb caràcter general de notificacions derivades del present Reglament contractual és C / galicia 13, 08700 Igualada.

L’usuari i El Silu pacten expressament que els interessos, comissions i despeses repercutibles (propis, no de tercers) podran modificar-se, quedant El Silu obligat a comunicar directament a l’usuari aquestes variacions, que entraran en vigor als 15 dies de la comunicació. En cas de variacions de la resta de les condicions del contracte, resta obligada a comunicar-les amb l’antelació suficient, bé directament o per l’oportuna publicitat, entenent-se que existeix conformitat amb la variació quan el titular segueixi utilitzant els serveis VIP o no hagués reclamat en el termini d’un mes.

Política de Privadesa i tractament automatitzat de dades personals: Les dades personals de titular, recollits ara o en el futur, per a la millor gestió de les relacions seran gestionats segons es detalla en la política de privacitat a la qual pot accedir a través de l’enllaç : https://shop.elsilu.cat/politica-de-privacitat/. L’usuari VIP accepta aquesta política de privacitat a través del quadre d’acceptació en el procés de tràmit de registre. Si l’usuari no accepta les condicions el registre no serà tècnicament possible.

S’adverteix expressament que les clàusules d’aquest contracte han estat redactades en data, de manera que aquelles que no estiguin regulades per una disposició de caràcter específic o que no hagi estat objecte de negociació específica, es consideren dins de les condicions generals, detallades a: https://shop.elsilu.cat/condicions-generals/, deixant constància els contractants amb el Silu de la seva acceptació expressa i de la seva incorporació al contracte, de conformitat amb la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de contractació.

El reglament vigent en cada moment es troba publicat i sempre a disposició dels titulars en les oficines de El Silu.