Condicions Generals

El nostre servei a Internet desenvolupa un funcionament normal. Totes les activitats es realitzen respectant tots els paràmetres de seguretat necessaris i en base a les recomanacions de les autoritats sanitàries en relació a l’emergència sobre el Covid-19.


1. GENERALITATS i ACCEPTACIÓ de les CONDICIONS GENERALS de UTILITZACIÓ del PORTAL i de CONTRACTACIÓ de SERVEIS i COMPRA ONLINE

1.1. Titularitat: El Silu groc SL. (Des d’ara també “El Silu”), sent el seu domicili fiscal i seu central a C / galicia 13, 08700 Igualada i amb CIF: B67122440, explota diferents botigues físiques o Centres de Jardineria sota aquesta marca (des d’ara també “El Silu” ), sent aquests comerços especialitzats en Flors i Plantes, complements de Jardineria i els seus complements, Mobles i Decoració de Terrassa i Jardí i els seus complements. El Silu és titular del portal, pàgina web o website https://shop.elsilu.cat/, (des d’ara també el “Portal”) i posa el mateix a disposició de qui navegui a Internet i entri al Portal (en endavant també “Usuaris”), amb la finalitat tant de proporcionar informació sobre els productes, ofertes i promocions, així com de permetre la prestació de diferents serveis a través del Portal.

1.2. Acceptació: Aquestes Generalitats juntament amb les Condicions Generals d’ús del portal definides al punt 2, les condicions generals de contractació de Serveis i Compra Online definides al punt 3, així com les condicions particulars que puguin establir-se, tenen per finalitat regular tant la posada a disposició de la informació com les relacions comercials que sorgeixin entre el Silu i els Usuaris del Portal. Tant la navegació, com la utilització de qualsevol dels serveis del Portal, inclosa la compra en línia, suposen la possibilitat de gaudi per part de l’Usuari de tots els continguts que El Silu ofereix. Si bé també suposen per part de l’Usuari l’acceptació sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de el present apartat de Generalitats,

1.3. Vigència i modificacions: El Silu podrà en tot moment que estimi oportú i sense tenir obligació de dur a terme previ avís, modificar la configuració del Portal, les presents Generalitats, les Condicions Generals d’Utilització del Portal, així com les condicions generals de contractació de serveis i Compra Online, i / o les condicions particulars que, si s’escau s’apliquin, i de la mateixa manera podrà eliminar-les, limitar-les o suspendre-les de manera temporal o definitiva, així com impedir l’accés general al Portal, procurant informar mitjançant la publicació d’aquestes modificacions al Portal, mitjançant una nova redacció de el present Avís Legal (o en el cas que s’impedeixi l’accés al Portal, es publicaran mitjançant una substitució de la pàgina web).

1.4. Marc Normatiu: Les Condicions Generals d’Utilització del Portal, condicions generals de contractació de Serveis i Compra Online han estat elaborades de conformitat amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre; en la Llei 34 / 2.002, de 11 de juliol Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic; en la Llei 7 / 1.998 de 13 d’abril sobre Condicions Generals de Contractació; en el Reial Decret 1.906 / 1.999 de 17 de desembre, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, en desenvolupament de l’article 5.3 de la Llei 7 / 1.998 de 13 d’abril sobre Condicions Generals de Contractació; en el Reial Decret Legislatiu 1 / 2.007 de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries; en la Llei 7 / 1.996 de 15 de gener d’Ordenació de al comerç minorista; en la Llei 59 / 2.003 de 19 de desembre, de signatura electrònica, i totes les disposicions legals estatals i / o autonòmiques resulten d’aplicació.

1.5. Edat: Per a la utilització del Portal es necessita ser major d’edat i tenir capacitat jurídica suficient per vincular-se amb les presents Generalitats, amb les Condicions Generals d’Utilització del Portal.

1.6. Idiomes: L’idioma d’utilització del Portal és l’espanyol i el català

1.7. Mitjans per Accedir al Portal: Tots els mitjans i requeriments tècnics de hardware y software que es precisin per accedir al Portal i als serveis oferts en el mateix seran per compte exclusiu de l’Usuari.

1.8. Comunicacions i Reclamacions: A l’efecte de qualsevol comunicació o reclamació que sigui precisa entre El Silu i l’Usuari, aquests podran dirigir-se per correu postal a el Centre El Silu, C / galicia 13, 08700 Igualada. BCN, i per realitzar les reclamacions presencials pot dirigir-se a carrer de Galícia, 13, 08700 Igualada, Barcelona. Les comunicacions del Silu a l’Usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest a l’registrar-se al Portal. L’Usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització del Portal, i / o la contractació dels serveis en ell oferts, la utilització de l’correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d’aquestes comunicacions, sense perjudici que el Silu pugui utilitzar qualsevol altre mitjà dels aportats per l’usuari.

1.9. Nul·litat i Ineficàcia de les Clàusules: Si qualsevol punt, apartat, disposició o clàusula de les presents Generalitats, Condicions Generals d’Utilització del Portal, condicions generals de contractació i Compra Online, o qualsevol condicions particulars que s’establissin, fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà únicament a aquest punt, apartat, disposició o clàusula o part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint en tota la resta, la resta de condicions generals d’Utilització del Portal i s’integrarà d’acord amb el disposa l’article 1258 de el Codi Civil i als del principi de bona fe objectiva, l’apartat, disposició o clàusula o la part de la mateixa que resulti afectada, podent determinar-se que es tingui per no posat punt llevat que,

1.10. Legislació Aplicable: Les presents Generalitats, Condicions Generals d’Utilització del Portal, condicions generals de contractació i Compra Online, o qualsevol de les condicions particulars que s’estableixin, es regirà per la legislació espanyola, que serà d’aplicació a allò no previst en aquest contracte en matèria d’interpretació, vigència i especificació.

2. CONDICIONS GENERALS d’UTILITZACIÓ del PORTAL

2.1. Aquestes Condicions Generals d’Utilització del Portal s’aplicaran tant a l’activitat promocional i de subministrament d’informació que s’efectua a través del Portal com a la prestació dels serveis oferts al Portal, inclosa la compra en línia, de tal manera que les mateixes regiran en tot moment tant per a la simple navegació pel Portal, com per a l’adquisició de béns i / o la prestació de serveis en el marc del Portal, si bé aquestes últimes activitats, addicionalment, se sotmetran a les condicions generals de contractació de serveis i compra Online i a les condicions particulars, que, si s’escau, hi pugui haver.

2.2. Propietat Intel·lectual i Industrial. Prohibició de Hipervincles: Tots els continguts que es mostren al Portal i en especial a manera merament enunciatiu i no limitatiu, dissenys interactius de pantalla, arxius d’imatge i / o so, il·lustracions, fotografies, infografies, imatges, dissenys, textos, gràfics , logos, icones, rètols, mapes, signes distintius, noms comercials, marques, dibuixos, dibuixos industrials, informacions generals o especialitzades i productes i / o serveis, fitxes de producte, consells, ajudes, preguntes i respostes, FAQ, interfície d’usuari , sistemes d’indexació, botons, frames, banners, software i els seus diferents codis, font i objecte o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i / o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial del Silu o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió al Portal. En cap cas s’entendrà que es concedeix cap llicència o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa per escrit del Silu o dels titulars corresponents. Queda expressament prohibida la seva còpia, reproducció o publicació, total o parcial sense la prèvia autorització expressa per escrit del Silu o dels titulars corresponents. Queda expressament prohibida la modificació, distribució, transmissió, cessió dels elements descrits o la creació de nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda al Portal. Així mateix queda expressament prohibida la publicació, transmissió, modificació o la distribució per qualsevol mitjà dels elements configuradors del Portal (programari inclòs), sense el previ i exprés consentiment per escrit del Silu. Es prohibeix expressament eludir, suprimir, modificar o manipular els dispositius tècnics de protecció del Portal o d’aquells elements que l’integren. transmissió, modificació o la distribució per qualsevol mitjà dels elements configuradors del Portal (software inclòs), sense el previ i exprés consentiment per escrit del Silu. Es prohibeix expressament eludir, suprimir, modificar o manipular els dispositius tècnics de protecció del Portal o d’aquells elements que l’integren. transmissió, modificació o la distribució per qualsevol mitjà dels elements configuradors del Portal (software inclòs), sense el previ i exprés consentiment per escrit del Silu. Es prohibeix expressament eludir, suprimir, modificar o manipular els dispositius tècnics de protecció de l’portal o d’aquells elements que l’integren.

2.3. Exclusió de Garanties i de Responsabilitat pel funcionament del Portal: El Silu no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de el present Portal. D’una fallada del Portal o mal funcionament que impedeixi a l’Usuari continuar navegant, no podrà extreure cap responsabilitat atribuïble a El Silu, sense perjudici dels compromisos que El Silu ja hagi adquirit en el seu cas abans de produir-se la decisió, sobre els quals El Silu es compromet a respondre. D’aquesta manera s’exclou amb caràcter absolut qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Portal i dels seus serveis i la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a aquest Portal.

El Silu no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu; (I)  Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel sistema o que, en aquest cas sense ser causats o tenir origen a el Silu causin pèrdues de dades o fallada en el funcionament de el sistema informàtic de l’Usuari, d’aquesta risc expressament assumit per l’Usuari a l’navegar per Internet; (II) Retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics; (III) Problemes que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes que no siguin atribuïbles a El Silu; (IV) Les divergències de la informació, documentació i / o altres continguts del Portal que poguessin existir entre la versió electrònica i la versió impresa. En particular s’adverteix que el color dels productes que apareix a la pantalla pot estar subjecte a variacions depenent de la qualitat i configuració de l’monitor del seu ordinador, i no podrà garantir El Silu que els colors que apareguin en el seu monitor s’ajustin fidelment a la realitat; (V) De la impossibilitat de donar el Servei o permetre l’accés per causes no imputables a El Silu, degudes a l’Usuari, a tercers, o a supòsits de força major. (VI) Les diferències que puguin existir en els preus dels articles publicats al Portal, tota vegada que són preus de propi Portal, no havent de coincidir amb els existents a la Botiga o Botigues visitades per l’Usuari. Igualment poden existir diferències de preu entre unes Botigues i altres. (VII) La interpretació dels mapes d’accés a les Botigues. (VIII) Pèrdua d’informació de l’Usuari que, com a conseqüència de la utilització del Portal o dels seus diferents elements, pugui estar eventualment emmagatzemada, per qualsevol circumstància, bé en els seus sistemes informàtics, bé al Portal.

El Silu no controla, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan del Portal. En particular El Silu no garanteix sota cap extrem que els Usuaris utilitzin el Portal de conformitat amb la Llei, les presents Condicions Generals d’Utilització del Portal, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent. Així mateix, no assumeix cap responsabilitat per la informació que els propis usuaris, com a conseqüència de la utilització del Portal, puguin emmagatzemar en el mateix, ni per l’ús que altres usuaris facin d’aquesta informació.

2.4. Obligacions de l’Usuari: Amb caràcter general l’Usuari s’obliga a el compliment de les presents Condicions Generals d’Utilització del Portal, si s’escau les condicions generals de contractació i Compra Online i les condicions particulars que siguin aplicables, així com complir les especials advertències o instruccions d’ús contingudes en les mateixes o al Portal i obrar sempre conforme a la Llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa de el servei de què gaudeix, abstenint-se d’utilitzar el Portal de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets del Silu, els seus proveïdors, la resta d’Usuaris o en general de qualsevol tercer.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l’obligació assumida per l’Usuari amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, l’Usuari s’obliga, en la utilització del Portal, així com en la prestació dels serveis, inclosa la compra en línia a: (I) En el cas de donar-se d’alta i registrar-se, l’Usuari s’obliga a proporcionar veraçment les dades proporcionades ja mantenir-les actualitzades; (II) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Portal, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, orientació sexual, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent. ; (III) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al Portal, en qualsevol dels Serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes d’El Silu, de qualsevol Usuari, dels proveïdors del Silu o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos; (IV) A custodiar adequadament el “Nom d’Usuari” i la “Contrasenya” que li sigui facilitada per El Silu als Usuaris, com a elements identificadors i habilitadors per a l’accés als diferents serveis oferts en el Portal, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l’accés a ells de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d’un ús indegut dels mateixos. Igualment l’usuari es compromet a comunicar a El Silu, amb la major rapidesa, la seva pèrdua o robatori així com qualsevol risc d’accés a el “Nom d’Usuari” i / o la “Contrasenya” per un tercer; (V) No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través del Portal, no utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través del Portal per remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda directa o amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers; (VI) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels serveis del Portal, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma ; (VII) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics d’El Silu, els seus proveïdors o tercers; (VII) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut de el qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercer. ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels serveis del Portal, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma; (VIII) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics d’El Silu, els seus proveïdors o tercers; (VII) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut de el qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercers ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels serveis del Portal, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.

Únicament queda autoritzada la visualització i càrrega per a l’ús personal i no comercial de l’usuari, sense que pugui fer-ho extensiu a terceres persones o entitats.

2.5. En el cas que se sol·liciti la introducció de dades de l’Usuari, la responsabilitat de l’Usuari sobre la veracitat de les dades introduïdes és exclusiva, pel que en el cas d’haver facilitat dades falses o inexactes, El Silu es reserva el dret a prohibir l’accés al Portal, sense perjudici de les accions legals que consideri oportunes en defensa dels seus interessos. El Silu tampoc té l’obligació de verificar, i no verifica, la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i / o autenticitat de les dades que els mateixos proporcionen sobre si mateixos, o sobre altres Usuaris.

3. Condicions GENERALS de CONTRACTACIÓ de SERVEIS i COMPRA ONLINE

3.1. Com s’explica en el Punt 1 (Generalitats), aquestes condicions generals de contractació de Serveis i Compra Online juntament amb les Condicions Generals d’Utilització del Portal ja descrites i les condicions particulars que puguin establir-se, regularan específicament i expressament les relacions sorgides entre El Silu i els Usuaris que contractin la prestació dels serveis o productes oferts a través del Portal mitjançant la compra en línia. La utilització i / o la prestació de qualsevol dels serveis del Portal, inclosa la compra en línia suposen l’acceptació com a Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les condicions generals de contractació de Serveis i Compra Online, de les condicions Generals d’Utilització del Portal així com, si escau, a les condicions particulars que, si escau regeixin l’adquisició, tot això sense necessitat de signatura convencional. El Silu li farà acceptar totes aquestes Condicions Generals i si escau Particulars, mitjançant l’acció de marcar una casella per les que les accepti expressament, al costat d’un enllaç que li derivi a aquest avís legal per a la seva completa lectura abans de la referida acceptació.

3.2. Edat: Per a la contractació de serveis i realitzar Compra Online cal ser major d’edat i tenir capacitat jurídica suficient per contractar i vincular-les condicions generals de contractació de Serveis i Compra Online i amb les condicions particulars, que, si s’escau, hi pugui haver.

3.3. Idioma: L’idioma en què es formalitzaran els contractes serà el castellà.

3.4. El Silu informa que els tràmits per a efectuar l’adquisició de béns i / o obtenir la prestació dels serveis oferts, són aquells que es descriuen en les presents condicions generals de contractació de Serveis i Compra Online, així com aquells altres específics que s’indiquin en pantalla durant la navegació. L’Usuari declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per accedir als productes i serveis oferts al Portal.

3.5. Tota la informació proporcionada durant el procés de contractació serà emmagatzemada per El Silu de manera que l’Usuari podrà, prèvia sol·licitud efectuada a l’adreça de contacte establerta en el Punt 1.8, sol·licitar informació referent a les operacions efectuades per ell dins dels terminis obligatoris que legalment estiguin establerts en cada moment. L’usuari també pot contactar i exercir els seus drets mitjançant el Centre de Privacitat a què pot accedir al següent enllaç https://shop.elsilu.cat/centre-de-privacitat/

3.6. Per poder accedir a la prestació dels serveis oferts a través del Portal, inclosa la compra en línia, caldrà donar-se d’alta en el Portal i posteriorment registrar-se. “Donar-se d’Alta” implica emplenar els formularis de dades que permetin accedir a obtenir una identificació concreta. Després d’això El Silu podrà lliurar a l’Usuari un nom d’Usuari ( “Nom d’Usuari”) i una clau secreta ( “Contrassenya”). “Crear” vol dir accedir a l’Portal mitjançant els esmentats nom d’usuari i Constrasenya de manera que es navegui d’una manera identificat i individualitzat. Per això, s’adquireix la condició de “Usuari Registrat” ​​cada vegada que s’introdueixi el nom d’usuari i la contrasenya, perdent-se aquesta condició a l’abandonar la sessió com a Usuari Registrat, sense perjudici que l’Usuari pugui tornar a accedir al Portal i introduir el nom d’usuari i contrasenya de Nou. El Nom d’Usuari i la Contrasenya facilitats per El Silu a l’Usuari són elements identificadors i habilitadors per a accedir als serveis i tenen caràcter personal i intransferible. El Silu podrà efectuar, amb l’adequat preavís, modificacions en el Nom de l’Usuari i / o contrasenya, en aquest cas les claus modificades perdran la seva validesa. Així mateix El Silu podrà establir un sistema pel qual l’Usuari triï el seu propis nom d’usuari i contrasenya. El Silu es reserva el dret de cancel·lar el nom d’usuari i la contrasenya, i impedir registrar-se a un Usuari, i per tant impedir l’accés al Portal a aquells Usuaris que facin un ús indegut del Portal, això sense necessitat d’avís previ.

3.7. Un cop hagi accedit amb les seves dades de registre, i per procedir a la utilització dels diferents serveis l’Usuari haurà de seguir totes les indicacions i instruccions recollides en pantalla, emplenant a aquests efectes les condicions particulars i altres formularis fixats per a cada servei i / o compra, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de les Condicions Generals d’Ús del Portal, d’aquestes Condicions Generals de Contractació de Serveis i compra Online, així com si escau les Condicions Particulars que fossin d’aplicació.

3.8. Articles Oferts al Portal com a servei de Compra Online: Els articles que s’ofereixen al Portal són una selecció de productes de El Silu. Per ser una selecció, no han de coincidir amb l’oferta exacta de productes de les Botigues físiques, podent no trobar molts productes dels oferts a les Botigues El Silu al Portal. I viceversa, en aquestes Botigues poden no trobar-se els mateixos productes oferts al Portal.

3.9. Garantia: Els articles oferts compleixen els requisits de qualitat, garantia i terminis segons la naturalesa de cada article, sempre de conformitat amb la normativa vigent. En aquelles incidències que justifiquin l’ús de la garantia, El Silu procedirà, segons correspongui. En cas de productes defectuosos, El Silu procedirà, segú correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa de preu o resolució de l’cntrato, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari. El Silu respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des de la entrgea. El consumidor i usuari ha d’informar el Silu de la manca de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d’ella. Per fer efectiva la garantia és imprescindible presentar la factura de compra.

La Garantia no cobreix:

– El desgast o altres conseqüències pròpies de l’envelliment normal de les peces.
– Els danys causats per un mal ús.
– Manipulació per part de persones no autoritzades o qualificades en el cas de sigui necessària tal intervenció especialitzada d’acord amb els manuals d’ús.
– Planta viva. Només serà possible obrir una incidència en les primeres 48 hores d’haver rebut la seva comanda en cas de lliurament a domicili, no és aplicable a les 48 hores a l’opció de recollida a la Botiga ja que s’ha de verficar l’estat de la planta en el moment de la recollida.

NOTA: La garantia es podrà gestionar directament amb El Silu, no obstant això alguns fabricants ofereixen la gestió directa de les avaries / defectes / incidències produïdes en els seus productes per donar un servei postvenda de qualitat i reduir els temps. En aquests casos El Silu l’informarà perquè vostè decideixi si tramitar-la amb nosaltres o amb ells. En aquest cas el client podrà optar per portar o enviar el producte avariat directament a l’SAT de fabricant.

En cap cas El Silu acceptarà devolucions enviades a ports deguts. En el cas que hi hagi algun problema relatiu a la Garantia dels articles, El Silu, un cop comprovat l’error o el defecte, abonarà a el client els costos de l’enviament corresponents a l’article defectuós o erroni, sempre atenent a la solució oportuna de conformitat a la normativa vigent (reparació, substitució, rebaixa o devolució).

A l’enllaç devolucions (https://shop.elsilu.cat/politica-de-devoluciones/) s’explica amb claredat el procediment a seguir. Així mateix, per a qualsevol consulta o reclamació sobre Garanties pot contactar amb El Silu a les adreces indicades a al Punt 1.8.

3.10. Dret de Desistiment: Els articles oferts en el Portal per a la Compra Online, tenen un termini de devolució de 14 dies naturals des que rebi el producte o des de la compra si es tracta d’alguna prestació de serveis. En cas de realitzar una devolució sense el seu embalatge original, dit bé podria patir una depreciació. En cap cas El Silu acceptarà devolucions enviades a ports deguts.
Cal emplenar el Formulari de Devolució establert a l’efecte, Feu clic aquí per accedir a aquest Formulari de Devolució. https://shop.elsilu.cat/formulario-de-devolucion/
El dret a desistiment no serà aplicable en productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa (plantes, flors …). En el cas de la planta viva, en cap cas podem assegurar una varietat o color en concret, s’enviarà segons disponibilitat,
Un cop rebut / s el / els productes, El Silu verificarà que estiguin en bon estat i procedirà a realitzar l’ingrés utilitzant la mateixa forma de pagament que es va utilitzar per a la compra. En el cas de voler canviar el producte per un altre article, es procedirà mitjançant una nova comanda i la devolució de l’anterior.

En el cas que el producte no sigui recollit en el moment del lliurament o que, després de dos (2) intents no es reculli, s’entendrà que desisteix de la compra realitzada, i es procedirà a la devolució de l’import pagat reduïda en les despeses de enviament. Aquesta devolució de l’import es produirà tan aviat ho sol·liciti mitjançant el formulari de devolució. https://shop.elsilu.cat/formulario-de-devolucion/

En la política de devolucions s’explica amb claredat el procediment a seguir. Així mateix, per a qualsevol consulta o reclamació sobre devolucions pot contactar amb El Silu. https://shop.elsilu.cat/contactar/

3.11. Horaris. Es poden realitzar comandes durant les 24 Hores de el dia 7 dies a la setmana, tot l’any.

3.12. Cobertura Territorial d’el Servei de Compra Online: Els productes oferts es distribueixen únicament en el territori peninsular espanyol i Illes Balears, llevat exclusions específiques que es detallin, no realitzant Ports a altres llocs.

3.13. Moneda, Impostos i Preus: S’expressen en euros, i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit. D’acord al que ja s’ha expressat en el Punt 2.3., S’adverteix que els mateixos no tenen per què coincidir amb els de les Botigues El Silu, ni els preus d’aquestes Botigues han de coincidir entre si, excloent qualsevol responsabilitat del Silu al respecte. Les ofertes i promocions que s’indiquin, només seran vàlides durant la data en què s’indiqui en la promoció, amb independència que per motius tècnics i / o operacionals l’oferta o la promoció no hagin pogut retirar-se de l’Portal encara després que hagi caducat l’oferta o promoció.

3.14. El sistema de compra es sotmet a la legislació vigent a Espanya. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals, El Silu se sotmetrà als criteris de determinació competencial establerts en la legislació aplicable sobre consumidors i usuaris.

3.15. Compra Mínima i Màxima: No existeix compra mínima. La compra màxima és de 10.000 €. Els Usuaris que estiguin interessats a realitzar compres superiors a aquest import s’han de posar en contacte amb El Silu a l’adreça indicada en el Punt 1.8, on se’ls informarà sobre les diferents opcions per realitzar la compra desitjada.

3.16. Procediment de compra:
Seguiu els passos indicats en el procés per poder confirmar la compra. Abans de pagar i confirmar-se la compra s’indicaran les despeses i termini d’enviament.
3.17. Forma de Pagament: Serà l’indicat per l’usuari en l’apartat corresponent de la navegació.

3.18. Confirmació de compra: Un cop emplenat una comanda i fet el pagament El Silu remetrà a l’Usuari per correu electrònic una confirmació de la Compra on s’inclouran les dades d’enviament, dades de la compra així com la factura de venda. Aquesta Confirmació de la Compra implica la correcta realització transacció i pagament i per tant la formalitza la contractació o compra, i no hi contractació si no hi ha pagament i per tant El Silu no envia el document de Confirmació de Compra.

3.19. Facturació: En les compres realitzades pels clients a través del Portal del Silu, només es podran emetre, per part del Silu, les factures dirigides a l’usuari registrat a la pàgina web d’El Silu a través del qual es realitzi la compra, estant, en conseqüència, prohibit sol·licitar l’emissió de factures a nom de qualsevol tercer. Els clients es comprometen a consignar dades personals veraces i correctes, quedant El Silu eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’incompliment d’aquest compromís.

3.20. Disponibilitat de Stock: Excepcionalment pogués passar que, tot i indicar que hi ha estoc disponible, diverses operacions simultànies via online, oa la botiga física, facin esgotar l’estoc disponible d’un determinat article. Sent una situació com s’ha indicat molt excepcional, en el cas que no hi hagi Stock disponible, El Silu dirà de manera immediata a el client, per proposar alternatives, i si aquestes no fossin del seu gust, reemborsar l’import íntegre de l’producte no disponible , i, si així ho desitja el client, de la resta de productes que formessin si és el cas la comanda. Si en dos dies hàbils des de haver-se formalitzat la comanda no es posés en contacte L’Silu amb el client a aquests efectes, la compravenda s’haurà formalitzat de manera definitiva.

3.21. Enviament: L’enviament no inclou muntatge, ni accés a zones difícils o especials d’un habitatge, ocupació de maquinària elevadora o altres, que haurà de ser pressupostat a part. Així mateix cal preveure que determinades zones de diverses ciutats tenen restringit el trànsit a determinades hores, aspecte sobre el qual haurà d’advertir l’Usuari, corrent aquest amb les despeses que es generin si no ho hagués fet. No es realitzaran enviaments a Bases Militars o Casernes ni a apartats de correus.

4. RECLAMACIONS

Per a la resolució de litigis en línia en matèria de consum d’acord amb l’Art. 14.1 de l’Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http: // ec.europa.eu/consumers/odr/